牌友联盟

Kültür

70 y?lda evimdeki de?i?im----Ka?gar'da Yüz Y?ll?k Çayevi'ndeki üç ku?a??n mutlulu?u

08.10.2019

Günün ilk ???klar? Ka?gar'a ula?t???nda, eski ?ehrin sakinleri de uyanmaya ba?lad?. 63 ya??ndaki Muhammet Osman, çay?ndan bir yudum daha ald?ktan sonra Ka?gar'da antik kentteki "Yüz Y?ll?k Çayevi"ne do?ru yola koyuldu. Ka?gar kenti, Çin'in kuzeybat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer al?yor.

"Be? ya??ndayken ilk kez babamla birlikte çayevine gitmi?tim, ?imdi o?lumla beraber bir çayevi açt?k. Çayevi, art?k ailemin bir parças? hâline geldi. Ailemin ya?am? çayeviyle s?k? s?k?ya ba?l?." diye konu?an Muhammet Osman, ça??n çok h?zl? de?i?ti?ini, ailesinin mutluluk içinde ya?ad???n? söylüyor. Muhammet Osman, eski çayevinin de daha önce tahayyül edemeyecekleri bir süratle de?i?ime u?rad???n? belirtiyor.

?lk ku?ak: Musluk suyu yok, s?cak bir çay için önce d??ar?dan su almal?

"Haki renkli bir ev, dar bir sokak ve musluk suyu yok." Muhammet Osman, çocuklu?unun geçti?i evi böyle anlat?yor. Bu, ayn? zamanda antik kentin neredeyse tüm sakinlerinin ortak hat?ras?. Bir ba?ka ortak nokta ise "çay içmek."

Muhammet Osman "Sabahlar? sütlü çay, ö?le yeme?i sonras? çay ve ak?amlar? yine çay var. K?sacas? çay, ailemin bir gününün olmazsa olmaz içece?i." diyor.

Muhammet Osman'?n babas? alt?n ticaretiyle me?guldü. Ailesi, Ka?gar'da iyi ya?am ko?ullar?na sahip bir aile say?l?rd?. Muhammet Osman, çay demlemek için su gerekti?ini, ancak o dönemde eski ?ehirde musluk suyu olmad???n?, bu yüzden de her sabah genç erkek ve kad?nlar?n d??ar?dan evlerine kovalarla su ta??d???n? hat?rl?yor.

Muhammet Osman, o günleri "Babam su almaya gider, annem de o esnada oca??n kömürünü yakard?. Sabahlar? su almak için s?rada bekleyen çok insan olurdu. Babam ellerinde suyla dönene kadar oca??n ate?i de haz?r olurdu. Büyük bir demli?in içine Fu adl? çay?n yapraklar? koyulur koyulmaz oda mis gibi bir kokuyla dolard?." diye anlat?yor. Muhammet Osman, her hanede çay demlendi?i hâlde çayevlerinin i?lerinin pek de az olmad???n? dile getiriyor.

Çayevi, insanlar?n toplanmak için favori mekânlar?. Antik Ka?gar'?n merkezinde yer alan Yüz Y?ll?k Çayevi, ayn? zamanda ?ehrin en hareketli noktalar?ndan biri. Masalar?n etraf?na kurulan insanlar, sadece 1 mao kar??l???nda sat?n ald?klar? bir demlik çay? içiyor, sohbet ediyorlar.

Muhammet Osman, "Çocukluk an?lar?m?n birço?u çayeviyle ilgili. Babam bo? zamanlar?nda evde pek oturmaz, beni de çayevine götürürdü. Uzun süre beraber çayevinde otururduk. Büyüklerin sohbetini dinlerken ben de bir yeti?kin gibi hissederdim." diyor. Muhammet Osman, bilgiye eri?imin k?s?tl? oldu?u dönemlerde yerel sakinlerin çayevlerinde toplanarak sohbet etti?ini, bunun en önemli bilgi payla?ma yolu ve "özel" bir ya?am tarz? oldu?unu ifade ediyor.

?kinci ku?ak: Kerpiç evler yenilendi, eski çayevinin de çehresi de?i?ti

1998 y?l?nda Muhammet Osman'?n ailesi ilk renkli televizyonlar?n? ald?. Televizyon arac?l???yla tüm aile h?zla Ka?gar'da, Xinjiang'da, hatta tüm ülke ve dünyada meydana gelen son geli?meleri ö?renmeye ba?lad?. Antik kent için en büyük "haber" ise ya?ad?klar? bölgenin yeniden yap?land?r?lmas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildi; zira antik kentteki herkes "haberin ana kahraman?" olarak da kabul edilebilirdi.

Antik Ka?gar'?n sokaklar? sessiz, dar ve uzundu, evlerin ço?u da tu?la ve ah?aptan yap?lard?. Depreme dayan?kl? olmad?klar? gibi, ya?mur ve kardan zarar görme riskleri de yüksekti. Yang?n esnas?nda kurtarma çal??malar?n? yürütmek zordu. 2008 y?l? sonunda "Antik Ka?gar'da Tehlike Alt?ndaki ve Eski Evlerin Yenilenmesine ?li?kin Kapsaml? Proje" tamamland?. Ertesi y?l, restorasyon projesinin perdeleri tümüyle aç?ld?.

"Ailemin y?llard?r gönlündeki dilek, benim neslimde nihayet gerçekle?ti." diye konu?an Muhammet Osman, evlerinin asl?nda çoktan onar?ma ihtiyaç duydu?unu, ancak bunun için gereken paran?n dü?ük bir miktar olmad???n? söylüyor. Muhammet Osman, konut sübvansiyonu kullan?larak, iki katl? orijinal binan?n 8,5 büyüklü?ündeki depreme dayan?kl? bir yap? olarak yeniden in?a edildi?ini, oca?a da do?al gaz ba?lat?ld???n? ifade ediyor.

Ka?gar'da eski evlerin yenilenmesi projesi 2009 y?l?nda ba?lad? ve 2015 y?l?nda tamamland?. 49 bin 83 hane ve 221 bin ki?inin yer ald??? 28 bölgeyi kapsayan restorasyon projesi, geleneksel kültürün korunmas? ?art?yla yürütüldü. Antik kentin kazand??? yeni görünümde de yerel gelenekler korunuyor. Küçük otoparklar, umumi tuvaletler ve yol kenarlar?n?n ye?illendirilmesiyle çevre güzelle?irken, hem yerel halk hem de turistler için büyük kolayl?k sa?land?.

Muhammet Osman, "2012'de çayevi i?letmekle ilgilenmeye ba?lad?m, ailem de beni destekledi." diyor. 56 ya??ndayken yeni bir i? sahibi olan Muhammet Osman, "Yüz Y?ll?k Çayevi'ni kiralad?m ve yeniledim. Buras? çocukken babamla en çok e?lendi?imiz yerlerdendi. Umar?m bu sayede çayevi de yeni bir canl?l?k kazan?r." diye konu?uyor.

Üçüncü ku?ak: Eski çayevindeki mutlu günler

31 ya??ndaki Muhammetk?r?m Muhammet, Muhammet Osman'?n en küçük o?lu ve "Yüz Y?ll?k Çayevi"nin ?u anki sorumlusu. Alt?n ve giyim sektörlerinde çal??an Muhammetk?r?m Muhammet, ba?lang?çta babas?n?n çayevini devralma tercihine iyimser bakm?yordu.

Muhammetk?r?m Muhammet, "Gençler çay içmeyi pek istemiyor, ülkenin iç kesiminden gelenlerin de birkaç yuana sat?n alabilecekleri bir demlik çay ilgilerini çekmiyor." diyor.

Muhammetk?r?m Muhammet, i?letmeyi devrald?klar? ilk günleri, "Babam bana defalarca ailemizin hayat?n?n çaydan ayr? dü?ünülemeyece?ini, bunun iyi bir i? olaca??n? söylüyordu. 'Nas?l en iyi ?ekilde yapaca??n? dü?ünmelisin' diyordu." ?eklinde hat?rl?yor.

Xinjiangl? genç, çayevine internet ba?latmalar?yla birlikte mü?teri profilinin yava? yava? yerel orta ya?l? ve ya?l? sakinlerden, gençlere ve turistlere do?ru de?i?ti?ini, art?k daha fazla mü?terinin nakit de?il cep telefonlar? arac?l???yla ödeme yapmay? tercih etti?ini dile getiriyor.

"Zaman de?i?iyor, içti?imiz çay neden de?i?miyor?" sorusu üzerine dü?ünen genç i?letmeci, menülerine meyve çaylar?n? ve besleyici çaylar? ekledi. Bugün, Yüz Y?ll?k Çayevi'nin menüsünde 22 çe?it çay var. Mü?teriler, Alipay ve WeChat kullanarak hesap ödeyebiliyorlar. Zamanla geli?en i? modeli, her geçen gün daha fazla ki?iden be?eni topluyor.

Muhammet Osman, "Evimizde ya?anan de?i?im kelimelerle ifade edilemez." diyor. Muhammet Osman'?n gür sesi, çayevindeki ?ark? ve sohbet gürültüsünü dahi bast?r?yor. Burada, Muhammet Osman ve ailesi ile Yüz Y?ll?k Çayevi'nin canl?l??? hissediliyor.
牌友联盟

王者荣耀投注

975棋牌下载

金博棋牌下载

kpl投注大厅

欧冠平台下载

欧洲杯平台

大唐娱乐大厅

云海棋牌首页

虎牙快投大厅

皇冠体彩APP

小金体育平台

709彩票ios

幸运飞艇pk10网页计划

体育赛事平台

棋牌棋牌