牌友联盟

Özel Bilgi

Haritalar Dünyas?nda bir Xinjiang Hikayesi: Harita ve Co?rafya(4)

28.03.2019

Ebediyet nedir? : “Xinjiang Atlas?” üzerinde ta?tan ?mparatorluk An?t?

?nsanlar?n hat?ralar?, imparatorluklar?n yap?tlar? vard?r. Tahttaki 60. y?l?na yakla?t??? s?rada ?mparator Qianlong, kariyerini “10 Mükemmel Harekat”, kendisini de “Harika Ya?l?” olarak nitelendirdi. “Harika Ya?l?”, yaln?zca imparatorun kariyeri de?il, ayn? zamanda çok de?erli hat?ralar?n?n da bir koleksiyonudur.

Bu "ya?l?" n?n yönetimi alt?nda, Çin'deki herkes, ister He Shen, Ji Xiaolan ve Liu Luoguo gibi önde gelen memurlar olsun, ister zengin tüccarlar veya dü?ük köylüler, ister bat?daki askerler ya da Jiangnan’daki sokak sat?c?lar?, bütün herkes “10 Mükemmel Harekat”?n pe?ine dü?tü. “Harika Ya?l?” ve “10 Mükemmel Harekat”, o zamanlar ana ak?m ifadeleriydi. Sonuçta bu an?lar, Qing hanedanl??? toplumunun büyük ço?unlu?unun payla?t??? ba?ar?lara at?fta bulunuyorlard?. Bu ba?ar?lar, derinlemesine imparatorluk ailesinin eserlerinde yaz?l?yd?. Ayn? zamanda bu eserler, Qianlong’un çocuklar?na ve torunlar?na, çok çal???p kendi ba?ar?lar?n? daha da ileriye götürmesi ve Qing Hanedanl???’nda unutulmaz izler b?rakmalar? için büyük ilham kayna?? oldu.

?lk “mükemmellik”,iki Çungar isyan?n?n bast?r?lmas?yd?. Çungarya Hanl???'n?n y?k?lmas?, Qing saray? ve hatta tüm Qing ?mparatorlu?u taraf?ndan unutulmamas? gereken önemli bir zaferdi. Qing halk?, eski haritalar gibi belli Qing eserlerinde, bu zaferden oldukça gurur duyuyorlard?.

ABD Kongre Kütüphanesinde bulunan Genel Xinjiang Atlas?, ?mparator Qianlong dönemi Xinjiang kentleri, ?ehir yap?lar?n?, ula??m yollar? ve su yollar?n? gösteriyor. 105. resimde gösterilen k?s?m, Yili ve çevresini temsil eder. Harita, kuzey yönelimlidir. Haritan?n iki yan?ndaki hui(回) karakteri, ?ehir surlar? ve Huicheng, Huining ve Tarqi gibi ?ehirleri temsil eder.

Resim 104 : ?mparator Qianlong’un Z?rhl? Portresi

Resim 105 : Qing Hanedanl??? Xinjiang haritas?nda Gedeng da??

105. resimde dikkat çekici olan nokta, Yili’nin güneybat?s?ndaki Gegend Da??’nda bir ta? tablet çizilmi?tir. Xinjiang co?rafyas?n? temsil eden bir haritada, neden bir ta? tablet, Huining ve Ningyuan gibi tüm ?ehirlerle ayn? büyüklükte çizilmi?tir ? “Çungar ?syan?n?n Bast?r?lmas?” ad? verilen bu tablet, Çungar Hanl???’n?n kaderinin belli oldu?u sava? alan?n? temsil ediyor.

Bu tablet, Qing ?mparatorlu?u’nun geli?iminin halk taraf?ndan kutlanmas?n? temsil eder. 106. Resim, bu an?t?n “"Gedeng Da?? Tableti" olarak etiketlendi?i ?mparator Guangxu döneminden kalma bir haritad?r. Yüzy?ldan fazla süredir, bu an?t?n halk taraf?ndan hala sevilip korundu?u görülüyor.

Qing halk?n?n gözünde Gedeng Da??'ndaki sava?, Stalingrad Sava?? ya da Üçgen Tepesi Sava?? ile ayn? de?eri ta??yordu. Daha aç?k bir ?ekilde bu sava?, Müttefiklerin dü?man?n kalbine kadar nüfuz etti?i Üçüncü Reich'i yok etti?i Berlin Sava?? ile kar??la?t?r?labilir, ki bu muharebe, bütün sava??n sonland??? bir yerdi. Bu tek sava?ta, birkaç yüzy?l boyu bölgeye hakim olmu? Çungarya Hanl??? nihayet çöktü.

Resim 106 : Guangxu Hanedanl??? “Resimli S?n?rlar Dergisi”nde tasvir edilen Gedeng da?? tableti

Çungarya Hanl??? ad?n?, kurucusu olan Oyrat kabilesinden alm??t?r. En parlak döneminde, Tianshan da?lar? ve çevresinin büyük bir bölümünü i?gal etti. Kazak Hanl???’na ba?l?l?k sözü veren göçmenlerin, Orta Asya’n?n bu zengin otlaklar?nda hayvanc?l?k yapmalar?na izin verilirdi. Onlar, ayr?ca Qing Hanedanl??? döneminde Çin'i ve o zamanlar yeni do?mu? olan Rus ?mparatorlu?unu ay?ran güçlü bir Orta Asya ülkesiydi.

?mparator Kangxi döneminde Çungarlar, ?ç Mo?olistan’a s?zd?lar ve Qing saray? için bir tehdit haline geldiler. Altm?? y?ldan fazla bir süre zarf?nda Çungarya Hanl???, Qing ?mparatorlu?u ile çe?itli çat??malara girdi. ?mparator Kangxi ve Yongzheng krall?klar?nda oldukça etkili oldular ve ?mparator Qianlong'un saltanat?n?n ba??nda bu çat??malar sona erdi. Bir süreli?ine bu iki hanedanl?k, zaferler ve kay?plar aç?s?ndan hemen hemen e?it durumdayd?. Çungarya ?mparatorlu?u, Qing Hanedanl???’n?n Do?u Xinjiang’daki Hanmi Eyaleti bölgesindeki etkisini s?n?rland?rd? ve Qing ?mparatorlu?u’nun en büyük rakibi haline geldi.

?mparator Qianlong saltanat?n?n 19. y?l?nda (1754), Çungarya Hanl???’nda, Qing ?mparatorlu?u ile yak?nla?an birkaç kabile sebebiyle iç kar???kl?k ç?kt?. ?mparator, bu f?rsat? de?erlendirerek hemen bir strateji olu?turdu. Bir sonraki y?l Xinjiang’a, iki tabur halinde 50 bin asker ve 70 bin at gönderildi. Üç ay sonra, bu taburlar Yili Nehri k?y?s?ndaki güçlere kat?ld? (Resim 107).

Çungarya Hanl??? lideri Dawachi, Qing ordusunun yorulmas?n? beklerken, kendisi Gedeng Da??'na (Yili'nin güneybat?s?nda) çekilmek zorunda kald?. Gegeng Da??’n?n etraf? sar?ld?ktan sonra, Qing ordusu Çungar birliklerinin dengesizli?inden yararlanmaya karar verdi. Bir gece, Çungarlarla ayn? k?yaeti giyen ve ayn? dili konu?an 25 Mo?ol kökenli asker, dü?man kamplar?na s?zd?. Qing ordusu, bu duruma haz?rl?ks?z yakaland? ve bir anda kaçmaya ba?lad?. Bu sava?ta binlerce ki?i öldü. Bir gecede, zaman?nda oldukça zorlu olan Çungarya ordusu tamamen yok edildi. Da?lara kaçan Dawachi, güney Xinjiang’da yakaland? ve Pekin’e gönderildi. Tianshan da?lar?ndaki bu zaferle, Çungarya Hanl???’n?n çöktü ve Xinjiang’?n kontolü Qing ?mparatorlu?u’na geçti.

Sadece birkaç gün sonra ?mparator Qianlong, bu zaferi kutlamak için Gegend Da??’nda bulunan “Çungar ?syan?n?n Bast?r?lmas?” tabletini yazd?. Bu tablet, saltanat?n?n 25. y?l?nda Gegend Da??’nda in?a edildi. Bu tabler, granitten yap?lm??t?r. Qing birlikleri, tablet in?as?nda kullan?lan malzemeleri, 2000 km uzakl?ktaki Yarkentten getirmek için bir y?ldan fazla bir süre çal??t?.

“Çungar ?syan?n?n Bast?r?lmas? Tableti” ?u anda Yili Vilayeti Zhaosu ilçesinde, Kazakistan s?n?r?ndaki bir da??n Çin taraf?nda bulunmaktad?r. 109. resimde gösterilen bu tabletin boyu 2.95m yüksekli?inde, eni 0.83m ve geni?li?i 0.27 metredir. Tabletin önüne ve arkas?na "Qing ?mparatoru" ve "Sonsuzluk" kelimeleri yaz?lm??t?r.Tablette ayr?ca dönen ejderhalar ve Do?u Denizi üzerinde yükselen güne? kabartmas? bulunmaktad?r. ?mparatorun yaz?s?, Mançu, Çin, Mo?ol ve Tibet dillerinde yaz?lm??t?r. Çince metnin uzunlu?u 210 karakterdir.

Resim 107 : Qing Hanedanl???’nun Çungarya’ya giri?i

Resim 108 : Gedeng Da?? tabletine ev sahipli?i yapan yer

Qing Kay?tlar?, imparatorun günlük i?lerini yazd??? imparator günlükleri gibiydi. Bu kay?tlar, Çungarya Hanl???’yla yap?lan sava? s?ras?nda, ?mparator Qianlong’un komutanlar?yla yapt??? resmi yaz??malar? içeriyor. Ara?t?rmalar?m s?ras?nda, ?mparator Qianlong’un, askerlerin güzergahlar?n?, sava? alan? ve çevresinin co?rafyas?n? ve askeri stratejileri ayr?nt?l? bir ?ekilde bildi?ini fark ettim. Her kitap, yazar?n?n aynas?d?r. Qianlong’un resmi belgelerine dayanarak, sava? alan?nda harekete geçmekten korkmayan zeki bir lider oldu?unu kolayca görebiliriz. Ba?ar?lar?, Gegeng Da??’ndaki yaz?lar kadar dayan?kl?d?r.

Qing ?mparatorlu?u'nun kazand??? zaferin an?s?na, ?mparatorun Gedeng Da??'ndaki “Çungar ?syan?n?n Bast?r?lmas? Tableti” üzerine yaz?lar, a?a??da okuyucuya sunulmu?tur.

Gedeng Da??'n?n doruklar? haydutlar taraf?ndan korunuyor. Güçlü orduma kar??, hiç ?anslar? yok. Da??n s?rtlar?nda haydutlar, evlerini in?a ettiler. Heybetli ordumu gördüklerinde, hepsi sava?madan kaçacakt?r. Dü?manlar, liderlerinin haz?rlad??? teknelerle Yili nehrini geçtiler. Nehri geçtikten sekiz gün sonra Gedeng Da??'na geldiler. Göle bakan yüksek tepelerle çevrili birlikler, karanl?k çökene dek, dü?man kamp?na s?zmak için bekledi. Ordum yi?it, gerallerim cesurdu. Askerler harekete geçmeden, sald?r?lar? dikkatlice planlad?lar. Onlar sayesinde, zafer h?zl? geldi. Üç cesur general ve 22 yi?it asker, gece yar?s? dü?man kamp?na s?zd?. Dü?man, korkusundan kaçacak yer arad?. Kendilerini benim birliklerime kar?? nas?l savunabilirlerdi ki zaten ? Dü?man inatç?yd?, teslim olmay? reddetti. Onlar? benim askerlerimden ba?ka kim yakalayabilir ki ? Sonunda hepsi yakaland? ve bana getirildiler. Ne yaz?k ki, geri dönmek için çok geçti. Antik ça?lardan beri, “Sava? esirlerini serbest b?rakmak, onlar? öldürmekten daha iyidir denmi?tir. Onlara af vererek, Qing ?mparatorlu?u'nun cömertli?ini gösterdik.Han Hanedanl???’nda, imparatorluk saray? bat? bölgelerine bakmak için bir ?ehir kurdu. Tang Hanedanl???’nda buras?, generaller taraf?ndan idare edildi. Buraya çok fazla para ve emek harcand?.

Resim 109 : Gedeng Da?? tableti

Yerel halk bunu reddetti. Haydutlar, saray?m?z?n yard?mseverli?i ve iyili?i için minnettard?.Bu tablet, daha sonraki nesillerimizi bilgilendirmek için Gedeng Da??'na in?a edildi.

?mparator Qianlong taraf?ndan saltanat?n?n 20. y?l?n?n be?inci ay?nda yaz?ld?.

牌友联盟

王者荣耀竞猜

外围导航官网

网上体育下注平台

意甲下注软件

小金棋牌游戏中心

欧冠投注软件

龙虎倍投最稳技巧

真钱棋牌麻将大厅

95至尊棋牌app

魔笛娱乐首页

德甲下注网址

975棋牌游戏中心

外围导航

意甲网投

西甲足彩